ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ “ซักซ้อมแนวทางและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน” โครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนฯ