ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามสอบทานผลการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน ปี 2560