ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดอุทัยธานี