ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ด้านข้อมูล ด้านเด็กและเยาวชน ระดับตำบล (เชิงรุก)