ประชุมคณะอนุกรรมสมัชชาสตรีจังหวัดอุทัยธานี และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561