ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560