ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร ภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี