ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1W-7Pz7Sim9uBl_Z2Bqk078XoKyk8xn99/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>