ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานี (กพร.ปจ.) ครั้งที่2/2562