ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2561