ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจรับประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน