ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1GcpEd6_dw54GySn5xMhZmIvLnLhHk4aO/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>