ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธษนี ครั้งที่ 3/2560