ประชุมคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและเตรียมความพร้อม