ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2562