ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่2-2562