ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) โดยมีนางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560 ภายในวงเงิน 800,000 บาท ประกอบด้วย

  • การสนับสนุนระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นเงิน 720,000 บาท จำนวน 13 โครงการ/องค์กร
  • การสนับสนุนระบบปกติ เป็นเงิน 80,000 บาท จำนวน 3 โครงการ