ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2562