ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2562