ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2562