ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562