ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่4/2562