ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ และการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่3-2562