ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี (ก.ส.จ.) ครั้งที่1/2562