ประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562