ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น และดีเด่นพิเศษ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ จัด โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมการุ้ง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) พิจารณาคัดเลือก อพม. ประกอบด้วย

  • อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
  • อพม.ดีเด่น และดีเด่นพิเศษระดับกระทรวง
  • อพม.ดีเด่นระดับจังหวัด