ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและครอบครัว