ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1MkLfStOVNghoKSOvqBK2ff0t9hdpxVAG/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>