ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนธันวาคม 2560