ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562