ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562