ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือนธันวาคม