ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2560