ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนเมษายน โดยมีนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ศาลากลางชั้น 5