ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 4/2560 (ประจำเดือนมีนาคม 2560) โดยนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการทำงาน และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงและจังหวัด