ประชุมขับเคลื่อนและตามตามผลการดำเนินงานของศูนย์คนพิการทั่วไปจังหวัดอุทัยธานี