ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลานสัก ประจำเดือนตุลาคม