ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทัพทัน ประจำเดือนตุลาคม 2561