ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนตุลาคม 2562