ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนตุลาคม 2562