ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองฉาง ประจำเดือนตุลาคม 2561