ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนเมษายน 2562