ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี