ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี