ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560