ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560