ประชุมกรมการจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนกันยายน 2560