ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้

  1. ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
  2. รายละเอียดครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ