ประกาศ ผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบน เพื่อป้องกันการทุรจริต ของจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

  1. เรื่อง ประกาศ สนง.พมจ.อุทัยธานี เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานสำนักงาน
  2. เรื่อง แผนผังการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของสำนักงานฯ
  3. เรื่อง ขั้นตอนการร้องเรียน
  4. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนฯ ประจำปี 2561