ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

 

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ต.ค.59<

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน พ.ย.59<

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ม.ค.60<

– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ >สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ก.พ.60<

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ตาราง-ปปช.จนท.การเงิน
  2. ตาราง-ปปช.-เจ้าหน้าที่ค้ามนุษย์ฯ
  3. ตาราง-ปปช.จนท.ความรุนแรง
  4. ตาราง-ปปช.ระบบงานคอมฯ
  5. ตาราง-ปปช.สภาเด็กฯ