ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ต.ค.59<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน พ.ย.59<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ม.ค.60<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ก.พ.60<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน มี.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน เม.ย. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน พ.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน มิ.ย. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ก.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ส.ค. 60

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ตาราง-ปปช.จนท.การเงิน
  2. ตาราง-ปปช.-เจ้าหน้าที่ค้ามนุษย์ฯ
  3. ตาราง-ปปช.จนท.ความรุนแรง
  4. ตาราง-ปปช.ระบบงานคอมฯ
  5. ตาราง-ปปช.สภาเด็กฯ