ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี 2561

 1. ตาราง ปปช. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการความรุนแรงในครอบครัว
 2. ตาราง ปปช. จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 3. ตาราง ปปช. จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 4. ตาราง ปปช.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 5. ตาราง ปปช. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 6. ตาราง ปปช.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี 2560

 1. ตาราง-ปปช.จนท.การเงิน
 2. ตาราง-ปปช.-เจ้าหน้าที่ค้ามนุษย์ฯ
 3. ตาราง-ปปช.จนท.ความรุนแรง
 4. ตาราง-ปปช.ระบบงานคอมฯ
 5. ตาราง-ปปช.สภาเด็กฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ต.ค.59<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน พ.ย.59<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ม.ค.60<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ก.พ.60<

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน มี.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน เม.ย. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน พ.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน มิ.ย. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ก.ค. 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 เดือน ส.ค. 60