ประกวดหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง ชุดครูฝึก/วิทยากรดีเด่น ประจำปี 2560