นโยบายและแผน

แผนปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุทัยธานี  พ.ศ. 2560 – 2564
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2560-2564 ด้านเด็ก สตรี และคนพิการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2560-2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2560-2564
แผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2560 – 2564
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด